ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้ เนื่องจากปัญาหาทางเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ของศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
ติดต่อกลุ่มงานพัฒนาระบบเครือข่าย 02-1416295